Členové

Členové zastupující rodiče

 1.  Michaela Vaňáčková – mvanackova@volny.cz
 2.  Hana Hanychová – h.hanychova@akuna.cz
 3.  Petr Bauer – tycoonek@gmail.com

Členové zastupující obecní úřad Židenice

 1. Petr Zajac
 2. Mgr. Monika Doležalová
 3. Jana Šťastná

Členové za pedagogický sbor

 1. Mgr. Hana Navrátilová – hnavratilova@mzskamenacky.cz
 2. Mgr. Tereza Langová – tlangova@mzskamenacky.cz
 3. Mgr. Petra Tichá – pticha@mzskamenacky.cz

Definice

dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., zákon ze dne 28. ledna 2009, zákon ze dne 20. prosince 2011

ŠR je orgánem školy, umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje se na základních, středních a vyšších odborných školách.

ŠR má následující funkce a pravomoci:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na odvolání ředitele,
 10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Ředitel je povinen umožnit ŠR přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy, chráněné informace zpřístupní v souladu se zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Zřízení ŠR na ZŠ Brno, Kamenačky 4 schváleno na jednání zastupitelstva ÚMČ Brno- Židenice na jejich 23. zasedání.

První zasedání 19. 5. 1998